Ο Οργανισμός

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Οι κυριότερες δράσεις του ΟΑΕΔ επικεντρώνονται στην στήριξη και ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσα από την προώθηση της απασχόλησης, την ασφάλιση της ανεργίας, την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και σε άλλες δράσεις κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση της διαβίωσης του εργατικού δυναμικού

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Οργανισμός κατάφερε με ευελιξία και γρήγορα αντανακλαστικά να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν, υλοποιώντας με ταχύτητα έκτακτα μέτρα, ενεργοποιώντας νέα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να γίνουν πιο προσβάσιμες, πιο γρήγορες και πιο ποιοτικές

Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στοχεύουν στην ανάσχεση της ανεργίας, στην προώθηση της απασχόλησης και στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων.

Εδώ εντάσσονται πολιτικές όπως:

  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)
  • Προώθηση της Απασχόλησης, με προγράμματα μείωσης α) του μισθολογικού κόστους εργασίας, β) του μη μισθολογικού κόστους εργασίας μέσω της επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην εργασία, με έμφαση στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
  • Συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
  • Προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με παράλληλο στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης
  • Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας με την υποστήριξη εργασιακών συμβούλων αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού
  • Δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, στις Ενεργητικές Πολιτικες Απασχόλησης εντάσσονται και οι δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας του Εργατικού Δυναμικού μέσα από την απόκτηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.  Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στους τομείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα αρχικής και μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω των εκπαιδευτικών του δομών.

Μάλιστα από το 1952 εφαρμόζει το Δυικό σύστημα Μαθητείας (θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, παράλληλα με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις).

Στόχος και εδώ είναι η ανάσχεση της ανεργίας και η προώθηση της απασχόλησης μέσα από τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Οι Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης αναφέρονται σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας μέσω επιδομάτων, καθώς επίσης και σε παροχές κοινωνικής προστασίας (επιδόματα μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ κ.α.).

Εδώ εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των επιδομάτων όπως το επίδομα τακτικής ανεργίας, το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, το οικογενειακό επίδομα, οι παροχές μητρότητας κ.α.

Επίσης, στο πλαίσιο παθητικών πολιτικών εντάσσονται και η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων και διαχείριση υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας (Ν.4144/2013)